Gospodarka finansowa Straży Miejskiej Szczecin


1. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Straż Miejska działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

3. Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest roczny plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Prezydenta. Straż dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

Wydatki publiczne w Straży Miejskiej powinny być dokonywane:

  1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
    1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
    2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Straż Miejska zawiera umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/05/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2010/08/11 10:15:41
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski  2010/08/11 10:15:41  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2010/08/11 10:03:58  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2009/12/03 14:48:10  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/06/02 11:59:05  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/26 13:38:25  modyfikacja wartości 
Krzysztof Kozakowski  2008/05/20 10:28:04  modyfikacja wartości 
Krzysztof Kozakowski  2008/05/20 09:21:16  nowa pozycja