Ochrona danych osobowych w Straży Miejskiej Szczecin

informacja


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej Szczecin jest Komendant Straży Miejskiej Szczecin, ul. Klonowica 1b, 71-241 Szczecin;

2. Inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej Szczecin  jest Pan Krzysztof Kamiński, tel. 91 44 27 617;

3. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecin są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania wykroczeniom, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych oraz ochrony przed zagrożeniami dla porządku publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Straży  Miejskiej Szczecin mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej  Szczecin będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Straży Miejskiej Szczecin na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Straży Miejskiej Szczecin przysługuje prawo żądania od Komendanta Straży  Miejskiej Szczecin dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecin zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

11. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecin na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem