Komenda Straży Miejskiej SzczecinKomendant Straży Miejskiej Szczecin

 
Krzysztof Mechliński

Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością.
2) Reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich. 
3) Składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw. 
4) Zarządzanie powierzonym mieniem, zapewnienie jego ochrony i należyte wykorzystanie.
5) Załatwianie petycji, skarg i wniosków.


Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych

p.o.  Marek Sateja

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta.
3) Przygotowywanie sprawozdań i opracowywanie wniosków wynikających z oceny realizacji zadań służbowych.
4) Bieżące analizowanie zagrożeń dla porządku publicznego oraz podejmowanie decyzji o dyslokacji sił i środków Straży w rejonach zagrożonych.
5) Nadzorowanie nad prawidłowością ewidencji przyjmowanych zgłoszeń oraz bezzwłocznego przekazywania ich do bieżącej realizacji.
6) Organizowanie wymiany informacji na temat zagrożeń porządku publicznego z Komendą Miejską Policji w Szczecinie i innymi służbami.
7) Wykonywanie kontroli ruchu drogowego w granicach przysługujących uprawnień Straży.

Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych sprawuje nadzór nad:

1) Oddziałami interwencyjno - prewencyjnymi:
a) Śródmieście
b) Północ
c) Zachód
d) Prawobrzeże

2) Referatami:
a) Referatem Wodnym
b) Referatem Dyżurnych SM DTM
c) Referatem Ruchu Drogowego


Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego

 Krzysztof Kamiński

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta i Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno -prewencyjnych.
3) Nadzór nad:
a) opracowywaniem planów zaopatrzenia rzeczowego Straży,
b) gospodarką materiałową i magazynową,
c) udzielaniem zamówień publicznych,
d) administrowaniem majątkiem Straży,
e) prawidłowością przygotowywania materiałów procesowych do sądu,
f) kreowaniem w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz propagowaniem podejmowanych przez Straż działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g) stosowaniem polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, poz. 1662, z 2015 r. poz. 1309),
h) prawidłowym funkcjonowaniem i wdrażaniem nowych systemów teleinformatycznych,
i) organizacją transportu samochodowego,
j) właściwym utrzymaniem obiektów Straży.

Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego sprawuje nadzór nad:

1) Referatami:
a) Referatem Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej
b) Referatem Profilaktyki
c) Referatem Gospodarczo - Zaopatrzeniowym
d) Referatem Wykroczeń

2) Stanowiskami:
a) Stanowiskiem ds. informatyki
b) Stanowiskiem ds. kontaktów z mediami
c) Psychologa
d) Stanowiskiem ds. organizacji


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/10/02, odpowiedzialny/a: Krzysztof Mechliński, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2020/01/03 09:32:54
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski  2020/01/03 09:32:54  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2020/01/03 09:32:33  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2020/01/02 20:40:57  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2019/11/25 12:21:40  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2019/11/21 07:43:04  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2019/02/26 08:36:10  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2019/02/26 08:35:42  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:28:09  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:25:48  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:20:39  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:19:54  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:15:32  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2015/10/12 15:09:10  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2015/10/02 14:24:53  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2010/08/11 10:46:56  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2010/01/08 10:53:55  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2009/12/03 14:37:41  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/06/02 14:22:33  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/06/02 12:18:28  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/06/02 12:14:38  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/26 10:00:37  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/26 09:59:20  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/26 09:59:02  modyfikacja wartości 
Krzysztof Kozakowski  2008/05/20 10:52:35  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/16 13:18:23  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/16 13:17:46  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/16 11:51:38  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/16 11:44:08  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/16 11:41:08  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/16 11:38:39  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/12 15:03:59  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/12 15:01:57  nowa pozycja